slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5
slider-6
slider-7

De organisatie

Stichting Monton
Monton is een stichting voor neutraal bijzonder basisonderwijs. De stichting heeft 11 scholen die zijn gelegen in midden Nederland en montessori-onderwijs geven. Jaarlijks bezoeken bijna 1800 leerlingen een Monton school en ruim 160 leerkrachten zijn werkzaam bij de stichting. Scholen van Monton, hoewel wat verder uit elkaar gelegen, verbinden zich door het werken vanuit de montessorigedachte. Door samenwerking, professionele uitwisseling en een gezamenlijke missie en visie versterken de scholen elkaar in het onderwijs aan kinderen. Montessori onderwijs is onderwijs van de 21e eeuw. De scholen werken volgens de uitgangspunten van de Nederlandse Montessori Vereniging en voldoen aan de standaarden van de inspectie. Monton-scholen werken opbrengstgericht aan kennis en vaardigheden, maar besteden ook aandacht aan de sociale, de morele en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Kinderen die montessori-onderwijs volgen ontwikkelen zich tot krachtige persoonlijkheden die leren omgaan met de complexiteit van de hedendaagse samenleving. Het bestuursbureau van Monton is gevestigd in een modern gebouw en werkt daar samen met andere stichtingen voor het basisonderwijs.

De school
Montessorischool Cascade is een van de 11 montessorischolen die onder het bestuur vallen van de stichting Monton. De school is gehuisvest in nieuwbouw. Het gebouw is ruim opgezet en biedt veel mogelijkheden om binnen en buiten de klaslokalen zelfstandig te werken.
De school is gelegen in het centrum van het Europakwartier, dat op zijn beurt weer het centrum van Almere Poort vormt. Cascade is de enige Montessorischool in Almere Poort en we zien dan ook kinderen komen uit omliggende wijken.
De school profileert zich als een buurtschool waar modern en eigentijds montessori-onderwijs wordt gegeven, waarbij er echt rekening wordt gehouden met de verschillende leerbehoeftes van de kinderen. De kwaliteit van het onderwijs wordt intern gevolgd, maar ook door het schoolbestuur, de onderwijsinspectie en de Nederlandse Montessori Vereniging.

De identiteit
Onze school is een algemene bijzondere school. Dat betekent dat we in principe voor iedereen open staan, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij gaan niet uit van een bepaalde geloofsovertuiging, maar uitsluitend vanuit het geven van goed onderwijs. Wij leren kinderen ook daarin respect te hebben voor waar de ander anders in is. Binnen ons onderwijs is het `anders zijn` geen issue. In de groep werken kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden aan hun eigen werk op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Missie
De montessorischool Cascade is een energieke school. We willen bruisen als de waterval in onze naam. We willen ons onderscheiden met onderwijs op hoog niveau waarin iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Waarin we gezamenlijk de sterke punten en talenten van individuen ontdekken en benutten.

Cascade volgt de principes van het Montessori-onderwijs, die de Italiaanse arts en antropoloog Maria Montessori ruim een eeuw geleden voor het eerst in de praktijk bracht. Tegelijkertijd geeft de school daar haar eigen, eigentijdse invulling aan.

We zoeken altijd een balans tussen discipline en vrijheid: we bieden een duidelijke structuur en vervolgens reiken we de leerlingen de middelen aan waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Op de manier die het beste bij ze past. Zelf keuzes maken, dat is het uitgangspunt: de leerling kiest het werk, de werkplek, het tempo, het tijdstip. We geven geen cijfers; we gebruiken veel lesmateriaal die de kinderen zelf in staat stelt hun fouten te herkennen en te herstellen.

Vrijheid is op onze school geen open, oneindig gegeven. De school bepaalt de grenzen, daarbinnen maakt de leerling zijn of haar eigen keuzes, op eigen kracht. We leren de kinderen ruimte en vrijheid die ze hebben te waarderen en te gebruiken, maar ook rekening te houden met de ruimte en vrijheid van een ander. Respect voor elkaar is een van onze kernwaarden. Elke dag, in alles wat we doen, leren we de kinderen respect te tonen voor andere leefwijzen en levensbeschouwingen en moedigen we ze aan zich te verdiepen in wat belangrijk is voor medeleerling en medemens. Tolerantie en solidariteit zitten in onze genen.

Cascade is een bijzondere algemene school, die midden in de maatschappij wil staan. En zeker ook midden in Almere Poort, een almaar veranderende lappendeken aan culturen en achtergronden. We gaan niet uit van een geloofsovertuiging, maar staan wel open voor alle gezindten en levensvisies. Goed onderwijs is leidend – dat raakt hart en ziel van onze school. Waar we onszelf kunnen verbeteren, doen we dat. Ook wijzelf leren continu. Dat zien we als een kracht. Het is een gezamenlijke inspanning.

We willen een school zijn die naar buiten kijkt, die ontvankelijk is voor inbreng van kinderen en ook hun ouders. We stimuleren eigen initiatief en nieuwsgierigheid. Die zullen het onderwijs en, het allerbelangrijkste, de toekomst van de kinderen ten goede komen.

Het team
Groep A: Christel Tan (ma, di, vr) en Carla Rademaker (wo en do).
Groep B: Marscha Hammersma-Bunck (ma, do en vr) en Caroline Utrera (di en wo).
Groep C: Carola van der Most (ma, di, wo en vr) en Caroline Utrera (do).

Remedial teacher: Carla Rademaker (ma en vr).
Gymnastiek: Rob (wo).
Conciërge: Bert Cornelissen (ma, di, do).
Intern begeleider: Floor Lamet (ma, wo en do).
Directeur: Marco Dekker (di, wo, do, vr).

Naast ons vaste team werken we samen met verschillende vakdocenten cultuureducatie.

De Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) bespreken ouders samen met leerkrachten het beleid van de school. Dit gebeurt in goed overleg met de schoolleiding. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De taken en bevoegdheden van de MR zijn in een algemeen reglement vastgelegd. Belangrijke bespreekpunten voor de MR zijn op hoofdlijnen de instemming met de financiën en de formatie van de school.
Onze MR bestaat uit:
Christel Tan (Leerkracht)
Floor Lamet (Intern begeleider)

Fariez Alyan (Ouder en voorzitter)

Patricia Bijlsma (Ouder en secretaris)

De Ouderraad
Naast de medezeggenschapsraad is er ook een ouderraad. De school heeft een ouderraad nodig voor het uitvoeren van allerlei activiteiten. De ouderraad heeft een eigen reglement en is verantwoordelijk voor het verwerven en beheren van de ouder- en de overblijfbijdrage. De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af in de algemene jaarvergadering.
Onze ouderraad:
Sheila Alyan-Billar, penningmeester
Joyce Stiphout, voorzitter
Patricia Bijlsma, secretaris
Michiel van Kooten

Deborah Van Rossum

Klassenouders
Klassenouders staan de leerkrachten vooral bij met praktische hulp. De leerkrachten kunnen de klassenouders bijvoorbeeld benaderen bij het organiseren van groepsactiviteiten.

Ouderparticipatie
Hoewel onze school een professionele organisatie is, blijft ouderparticipatie een belangrijke peiler. Enkele voorbeelden van deze participatie zijn:
Toezicht houden bij het buitenspelen op de pleinen tijdens het overblijven.
Lees-, knutsel- of klusouder in de groep
Het verlenen van extra hulp bij schoolreisjes, excursies, feesten, sportactiviteiten enz.
Het verlenen van assistentie bij het praktisch verkeersexamen.
De organisatie van diverse festiviteiten.
De begeleiding van verschillende sport- activiteiten buiten de schooltijden om.
Het draaien van de bibliotheek in de school.
Klussen uitvoeren op schoolniveau.
Gastlessen geven over de eigen beroep/ deskundigheid.

De Nederlandse Montessori Vereniging
Dit is de overkoepelende organisatie van Montessorischolen in Nederland. De N.M.V. heeft een kijkwijzer ontwikkeld, waar de Montessorischolen aan moeten voldoen om hun erkenning te krijgen. Montessorischool Cascade is een erkende montessorischool vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging. Stichting Monton verzorgt regelmatig montessori-nascholing voor het team. Alle leerkrachten beschikken over de montessoriopleiding of zijn er mee bezig.

Opvang
Onze school werkt met enkele kinderopvangorganisaties samen.
De twee belangrijkste zijn:

Kiki Nous
De openingstijden van Kiki Nous zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur. Kiki Nous kan op verzoek van ouders de kinderen ‘s avonds een warme maaltijd aanbieden. Kiki Nous heeft een dependance in het schoolgebouw.
Aanmelding op de bso van Kiki Nous kan via www.kikinous.nl.

Child Care
Het pedagogisch beleid van Child Care Kinderopvang is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori. Leer mij het zelf te doen, is ook hier de leidraad.
Alle info op: www.childcare-almere.nl.