Onderwijs op Cascade

Onderwijs aan de jongste leerlingen
In de groepen 1 en 2 wordt op vele manieren vormgegeven aan de persoonlijke ontwikkeling en de leergebieden. De kleuters leren al spelend en ontdekkend. Veel met werkjes uit het dagelijks leven en met montessorimaterialen. Ze krijgen ruimte om te proberen en te ontdekken. Ouders, die een rondleiding krijgen in de school, worden regelmatig verrast door de kleuters die al volop werken met cijfers en letters en zelfs al kunnen lezen.

Rekenen
De basisvaardigheden rekenen worden ingeoefend met de rekenmethode `Rekenrijk`. Deze methode is in leerlijnen verdeeld, die door de kinderen individueel gevolgd wordt. Ook zijn er steeds meer digitale oefenprogramma’s in gebruik.

Lezen
Lezen heeft bij ons een hoge prioriteit. Lezen is de sleutel tot een verdere ontwikkeling. Daarom is er veel aandacht voor alle vormen van lezen. Na de voorbereidende lees- en taaloefeningen leren de kinderen in de onderbouw de letters met de schuurpapieren letters en leggen ze al woordjes met de letterdozen. De woordjes worden vervolgens uitgebreid tot korte doe-zinnen, bijvoorbeeld `Loop naar de deur.’
Naast de Montessori-materialen maken we gebruik van de methode Leeslijn in de onderbouw. We stimuleren het gebruik van de leesboeken. We hebben een gedigitaliseerde interne schoolbibliotheek van ruim 1400 boeken.

Taal en spelling
Voor de verdere taalontwikkeling hebben we de Taal Doen kasten aangeschaft. We maken gebruik van de methodes ‘Goed Gelezen’ en `Nieuwsbegrip` voor het studerend en begrijpend lezen. Daarnaast maken de kinderen stelopdrachten en werken we aan spelling met de individuele methode `Spelling P.P’.

Kosmisch onderwijs
De zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, bieden we zoveel mogelijk in samenhang aan. Montessori is een holistische visie, er wordt uitgegaan
van het geheel en van daaruit naar de delen gewerkt. We gaan dus voor het volledige onderwijs uit van de kosmische visie.
We verbinden zoveel mogelijk ook de reken-, taal- en leeslessen aan de kosmische thema’s. De kosmische vakken worden namelijk gegeven rond thema’s. Op allerlei manieren komt er informatie tot de kinderen. We noemen hierbij de lessen op school, de projectlesjes, de excursies, de lessen buiten de deur, schooltelevisie en de computer.

Engels
In de bovenbouw krijgen de kinderen ook Engels. Door het gebruik van cd-roms met gesproken teksten en bijbehorende boekjes en werkbladen trainen de kinderen hun luister- en spreekvaardigheid. Dit gebeurt individueel en in groepsverband.

Bewegingsonderwijs
Kinderen hebben veel behoefte aan beweging. Ze spelen daarom buiten en krijgen daarnaast gerichte bewegingslessen. In het speellokaal, maar ook 1x per week in de grote gymzaal. Eén gymles per week wordt verzorgd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Sociale integratie en goed burgerschap
We leren de kinderen omgaan met allerlei ontwikkelingen in de omgeving van het kind. Zo kijken we naar programma`s als `Nieuws uit de natuur`en het `T.V. Weekjournaal` naast de specifieke schooltelevisie. We proberen regelmatig met de kinderen een actie te houden voor een goed doel.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Dit gaat om het leren omgaan met elkaar en het samenwerken. Kinderen mogen in de montessori-omgeving keuzes maken. Die keuze mag echter niet leiden tot het verstoren van andere activiteiten in dezelfde omgeving. Heel belangrijk hierbij zijn bijvoorbeeld het spelen in het speellokaal, de themahoeken en het buiten spelen.

Creatieve ontwikkeling
Deze ontwikkeling ondersteunt de brede ontwikkeling en krijgt volop aandacht door tekenen, knutselen, muziek, dans en drama.

Maandsluitingen
Regelmatig sluiten we met alle kinderen van de school de maand en/of een project af.
Uit een aantal groepen mogen de kinderen dan bij toerbeurt een activiteit bedenken en deze voor de gehele school uitvoeren. Dit kan van alles zijn; Bijvoorbeeld een liedje, een instrumentaal stukje, een pantomime, een samenspraak of een dansje.

Vieringen
Met elkaar vieren we verjaardagen, maandsluitingen en besteden we aandacht aan de diverse feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Als Algemene Bijzondere school vinden we het belangrijk dat kinderen op de hoogte zijn van de veel voorkomende godsdienstige en culturele feesten. Daar vertellen we regelmatig het een en ander over. We willen onze kinderen goed toerusten voor de moderne samenleving. Als ouders
of kinderen vanuit een geloofsovertuiging moeite hebben met bepaalde activiteiten, dan houden we daar in goed overleg zoveel mogelijk rekening mee.