slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5
slider-6
slider-7

Onderwijs op Cascade

Onderwijs aan de jongste leerlingen
In de groepen 1 en 2 wordt op vele manieren vormgegeven aan de persoonlijke ontwikkeling en de leergebieden. De kleuters leren al spelend en ontdekkend. Veel met werkjes uit het dagelijks leven en met montessorimaterialen. Ze krijgen ruimte om te proberen en te ontdekken. Ouders, die een rondleiding krijgen in de school, worden regelmatig verrast door de kleuters die al volop werken met cijfers en letters en zelfs al kunnen lezen.

Rekenen
In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met Getal & Ruimte junior. Dagelijks wordt in alle groepen rekenles gegeven. Er wordt instructie gegeven volgens het EDI-model. Hierbij worden stapsgewijs de opdrachten overgedragen aan de leerlingen. Getal & Ruimte junior werkt er naartoe, dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal kunnen rekenen op niveau 1F. Voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen wordt, aanvullend op de methode, gewerkt met meesterwerkboeken. We gebruiken naast de rekenmethode het computerprogramma Rekentuin om leerlingen bewerkingen zoals tafels te laten oefenen.

Lezen
Lezen heeft op Cascade een hoge prioriteit. Lezen is de sleutel tot een verdere ontwikkeling. Op Cascade werken wij met de aanpak Motiverend Lezen. Hier staat datgene centraal wat het lezen leuk maakt: tekst, inhoud, stijl en betekenis. Dit wordt gecombineerd met een motiverende, enthousiaste leerkracht en een duidelijk lesstramien met veel leestijd. Hiermee willen de kinderen ontwikkelen tot zelfstandig lezende, gemotiveerde lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier.

Taal en spelling
Voor de verdere taalontwikkeling werken we met de taal-doen-kast. De taal-doen-kast is een volledige taallijn voor alle kinderen van de basisschool, gebaseerd op de visie van Maria Montessori. Daarnaast maken we gebruik van de methode `Nieuwsbegrip` voor het studerend en begrijpend lezen. Ook maken de kinderen stelopdrachten en werken we aan spelling met de individuele methode `Spelling P.P’.

Engels
In de bovenbouw krijgen de kinderen ook Engels. Het voornaamste doel hierbij is dat kinderen zich in Engels goed verstaanbaar kunnen maken en in het Engels gesprekken kunnen voeren.

Bewegingsonderwijs
Kinderen hebben veel behoefte aan beweging. Ze spelen daarom buiten en krijgen daarnaast gerichte bewegingslessen. In het speellokaal, maar ook één per week in de grote gymzaal. Eén gymles per week wordt verzorgd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op Cascade werken we met De Kanjertraining. Deze methode gebruikt Cascade om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Op Cascade krijgen alle kinderen de Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.

Creatieve ontwikkeling
Deze ontwikkeling ondersteunt de brede ontwikkeling en krijgt volop aandacht door tekenen, knutselen, muziek, dans en drama. Naast alle activiteiten die de leerkracht ontwikkelt voor in de klas krijgen alle leerlingen op Cascade een keer per week les van een vakdocent kunst-cultuur.

Start en afsluiten van projecten
Elk project beginnen we schoolbreed en eindigen we schoolbreed. Bij de meeste van deze activiteiten zijn ouders van harte welkom.

Vieringen
Met elkaar vieren we verjaardagen, maandsluitingen en besteden we aandacht aan de diverse feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Als Algemene Bijzondere school vinden we het belangrijk dat kinderen op de hoogte zijn van de veel voorkomende godsdienstige en culturele feesten. Daar vertellen we regelmatig het een en ander over. We willen onze kinderen goed toerusten voor de moderne samenleving. Als ouders
of kinderen vanuit een geloofsovertuiging moeite hebben met bepaalde activiteiten, dan houden we daar in goed overleg zoveel mogelijk rekening mee.

Kosmisch onderwijs; Jeelo
Jeelo staat voor: je eigen leeromgeving. Het is een methodiek om ons kosmisch onderwijs vorm te geven.

Eigen leerroute
Jeelo bestaat uit 12 kerndoeldekkende projecten voor groep 1 t/m 8. Een project is thematisch van opzet en bestaat uit wereldoriëntatie, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. Alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde project bezig. De projecten beginnen met een gezamenlijke start en eindigen met een gezamenlijke afsluiting.
De projecten zijn uitgewerkt in 3 leerroutes: groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8. De leerroute van een project laat zien hoe het project van begin tot eind verloopt. Leerlingen werken altijd naar een projectresultaat toe, waaraan vooraf eisen zijn gesteld. Maar er zijn verschillende routes mogelijk. De leerkracht kan voor elke leerling een leerroute op maat maken. Zo kunnen leerlingen die extra oefening of uitdaging nodig hebben, extra kennisdoelen of vaardigheden aanbieden. Deze zijn eenvoudig toe te voegen aan de individuele leerroute van de leerling. Zo kan er op individueel niveau gedifferentieerd worden naar interesse, niveau en tempo. Een leerling doet elk project vier keer op zijn eigen niveau binnen zijn basisonderwijsperiode.

Duurzame projecten
Jeelo heeft in de 12 duurzame projecten 6 maatschappelijke uitdagingen verwerkt. Uitdagingen waarvoor de nieuwe generatie staat, gebaseerd op de duurzaamheidthema’s van de Verenigde Naties.
In elk project staan leerlingen voor 6 uitdagingen:
•  Wees baas over je eigen ontwikkeling;
•  Zorg voor jezelf;
•  Zorg voor anderen;
•  Zorg voor onze planeet;
•  Gebruik informatie veilig en betrouwbaar;
•  Werk duurzaam samen.

De projecten van Jeelo berusten op 3 pijlers:

– Samen leven voor betrokkenheid bij leerlingen en de omgeving
– Samen werken voor 21e-eeuwse vaardigheden
– Zelfstandig leren voor individueel leren leren

Jeelo heeft 12 projecten voor groep 1 tot en met 8. Alle groepen werken tegelijk aan hetzelfde project. Leerlingen werken tijdens het project naar een concreet projectresultaat toe. Ze weten waarom ze leren.

Mijn Jeelo
Cascade beschikt over een eigen digitale leeromgeving: Mijn Jeelo. Deze omgeving bevat alle content voor leerlingen, alle support voor teams en is een leeromgeving, leerrouteplanner, volgsysteem en portfolio in één. Leerlingen krijgen een eigen inlog en kunnen zowel thuis als op school, met computer, tablet of telefoon werken in hun eigen leerroute. Leerlingen en hun ouders kunnen de leereenheden doornemen, filmpjes bekijken en behaalde scores bekijken, waardoor ze meer betrokken zijn bij het onderwijs.