slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5
slider-6
slider-7

Praktisch

Ziek melden
In geval van ziekte kunt u uw kind telefonisch ziek melden tussen 7.45 en 8.15 uur op nummer 036 536 9991.

Schooltijden
Vanaf 8:20 uur zijn de deuren open en de leerkrachten in de groepen. Op de de maandagen, dinsdagen en de donderdagen is de school om 14:45 uur uit. Op de woensdagen en vrijdagen is dat om 13.00 uur.
De leerkracht luncht met de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen spelen daarna 40 minuten buiten onder leiding van overblijfouders. De school blijft tijdens het overblijven verantwoordelijk voor de kinderen.

Eten, drinken en traktaties
De leerlingen hebben op maandag, dinsdag en donderdag de mogelijkheid om op school over te blijven. Wij vinden gezond eten en drinken belangrijk. Daarom vragen wij de ouders om een gezonde lunch mee te geven (boterham, cracker, beschuit, fruit of groente). Dit betekent dat kinderen geen snoep, chips, koek of koolzuurhoudende drank mee mogen nemen.
Wij verzoeken de ouders een broodtrommel en een drinkbeker of flesje voorzien met naam mee te geven. We stimuleren het gebruik van een drinkbeker en een broodtrommel om de afvalberg te beperken.
In de ochtend pauze hanteren wij een groente/fruitbeleid. Dit betekent dat de kinderen in de eerste pauze alleen fruit of groente eten. Met verjaardagen vragen we een bescheiden traktatie mee te geven en vooral geen snoep, chips of ijs. Het is ook heel leuk om iets te geven dat niet eetbaar is, bijvoorbeeld een leuk gummetje of een potlood.
Tip: Geef in plaats van een traktatie voor de leerkrachten een kinderboek of boekenbon cadeau.

Buitengewoon verlof
De leerplichtwet laat maar heel beperkt toe dat er extra verlof wordt verleend aan leerlingen. De regels hiervoor zijn terug te vinden op www.rijksoverheid.nl/leerplicht.
Denkt u toch recht te hebben op extra verlof, dan moet dit via een verlofformulier bij de directeur worden aangevraagd, minimaal 6 weken voor aanvang verlof. Aanvragen voor buitengewoon verlof gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie of voor dagen voorafgaand aan of aansluitend op vakanties kunnen wettelijk niet worden toegestaan. Verzoeken voor extra verlof zonder dat er sprake is van gewichtige, dan wel buitengewone omstandigheden worden niet gehonoreerd.

Ziekte leerkrachten
Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, zoeken wij een leerkracht om hem/haar te vervangen. Als het kan wordt er intern een vervanger gezocht. We hebben hierover met enkele part-timeleerkrachten goede afspraken. Daarna kijken we of er nog mogelijkheden zijn om extern een vervanger te vinden. Het komt helaas voor dat er geen vervangers beschikbaar zijn. De school is dan genoodzaakt andere keuzes te maken voor opvang van de leerlingen.

De informatievoorziening aan de ouders
De ouders worden op diverse manieren geïnformeerd. De school heeft een internetsite, die regelmatig wordt bijgewerkt en verslag doet van allerlei activiteiten.
Ook worden de ouders geïnformeerd op de jaarlijkse ouderavond, specifieke groeps- ouderavonden en eventuele thema-avonden. De school geeft iedere week een nieuwsbrief uit, die ook op de internetsite verschijnt. Ook op de mededelingenborden verschijnen allerlei mededelingen en uitnodigingen. Tweemaal per jaar ontvangt u een uitvoerige schriftelijke verslaggeving over alle ontwikkelingen van uw kind. Dit verslag wordt vervolgens in het oudergesprek besproken.

Schoolreisjes en excursies
Maria Montessori vond destijds al, dat kinderen meer leren door een daadwerkelijke ervaring en beleving. Wij gaan dus met alle groepen regelmatig op excursie naar bijvoorbeeld een voorstelling in het theater, een boerderij, een heemtuin of een museum.
De kinderen uit de leerjaren 1 tot en met 5 gaan één keer per schooljaar op schoolreisje. De leerjaren 6 tot en met 8 gaan drie dagen op kamp.

Buitenschoolse sportactiviteiten
Onze school zal regelmatig deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten, die meestal door externe sportverenigingen georganiseerd worden. De organisatie ligt bij het team of bij externen.

Schoolarts
De standaardonderzoeken door de schoolarts vinden tegenwoordig over het algemeen buiten school plaats. U krijgt hiervoor een oproep. De mogelijkheid bestaat voor ouders en de leerkrachten om na overleg een onderzoek bij de schoolarts aan te vragen.

De opvang van nieuwe kinderen
Voor het eerst naar school gaan is een hele stap voor kinderen en ouders. We willen dat kinderen snel hun plaatsje vinden in de groep. Bij plaatsing krijgen de ouders en het kind een uitnodiging om zes weken voor de school start kennis te maken met de leerkracht(-en). De bedoeling van dit gesprek is vooral om kennis te maken, maar ook zal de leerkracht vertellen over het reilen en zeilen in groep 1-2. De kinderen beginnen in principe de eerstvolgende schooldag op een maandag na hun vierde verjaardag. In de eerste week alleen halve dagen tot 13 uur, en mocht het goed gaan, vanaf de tweede week volledig.

Verlengen of versnellen
Op onze school kennen we geen zittenblijven. Dat wil zeggen, dat er geen kinderen zijn die de stof van een heel jaar over moeten doen. Wel kan het gebeuren, dat een kind wat meer tijd nodig heeft. In overleg met de ouders kan dan besloten worden dat het kind een jaar langer over een bouw doet. Anderzijds kunnen kinderen ook versneld door de bouwen heen gaan en zo zelfs een heel jaar inlopen. Door het montessorisysteem is het mogelijk dat kinderen tussentijds ook structureel dagen kunnen werken in een hogere bouw. In beide gevallen worden beslissingen in overleg met de ouders genomen.

Weg naar voortgezet onderwijs
We leiden onze kinderen op voor alle vormen van voortgezet onderwijs. Onze kinderen blijken het ook in het reguliere voortgezet onderwijs het uitstekend te doen. Zij zijn gewend hun werk te overzien, te plannen en zich verantwoordelijk te voelen voor de uitvoering. Via een vaste procedure komt Cascade met het uiteindelijke advies. Deze adviezen worden gegeven in februari in het laatste leerjaar. Daarbij is de uitslag van de eindtoets nog niet bekend.
De eindtoets wordt half april afgenomen, de uitslag volgt ongeveer drie weken later. De uitslag van de toets komt over het algemeen overeen met het eerder gegeven advies.Wijkt deze uitslag heel erg naar boven af, dan wordt het advies opnieuw besproken en eventueel bijgesteld. Het advies mag wettelijk gezien niet naar beneden worden bijgesteld.

Klachtenregeling
De klachtenregeling is hier te downloaden.

Vertrouwenspersoon
Bij zowel de stichting Monton als Cascade zijn vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen kunnen u als ouder bijstaan wanneer u een vertrouwelijk probleem hebt dat de school raakt. De vertrouwenspersoon op Cascade is Floor Lamet.

Bescherming privacy.
Op Cascade wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. leveranciers Er zijn strikte regels voor leveranciers over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt Cascade gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het schooljaar 2015/2016 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen.

Overblijven
Op onze school blijven nagenoeg alle kinderen over. Het is echter niet verplicht. De totale pauzetijd bedraagt 55 minuten, waarin kinderen eventueel thuis kunnen eten. Indien het kind gebruik maakt van het overblijven kost dit € 0,90 per dag per kind. Met dit bedrag wordt de vrijwilligersvergoeding voor de ouders betaald en zorgen we voor extra schoonmaak- en speelmaterialen. Als er problemen zijn met enige betaling, kunnen de ouders contact opnemen met de schoolleiding voor een gespreide betalingsregeling.

Het is belangrijk dat u als ouder uw kind met een gerust gevoel op school achterlaat voor de middagpauze. Het is een moment voor versterking en ontspanning van lichaam en geest. Na een goede lunchpauze weer fris aan het middagprogramma beginnen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze het tijdens de lunchpauze naar hun zin hebben, dat er een gezellige en ontspannen sfeer is en ruimte om te spelen.

Overblijven is fijn als een kind rustig kan lunchen met vrienden, kan kletsen en chillen, activiteiten binnen en buiten kan doen en vrij kan spelen. Overblijven is niet leuk als er snel gegeten moet worden, er niets mag, er gepest wordt of als er niet ingegrepen wordt als er ruzie is. Het overblijven is voor de kinderen een vrijetijdsmoment. Op de tussenschoolse opvang willen we een bijdrage leveren aan gezonde gewoontevorming. Het eten van gezonde voeding wordt gestimuleerd. Om 12.15 uur dragen de overblijfkrachten de kinderen weer over aan de leerkrachten van de school om uitgerust aan het middagprogramma te beginnen.

e-mail: tsocascade@go-kinderopvang.nl